POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO GALERII SZTUKI 
„BOCHO ART GALLERY” W KRAKOWIE

Niniejsza polityka prywatności określa zasady i zakres przetwarzania przez galerię sztuki „Bocho Art Gallery” w Krakowie danych osobowych Klientów sklepu internetowego, przysługujące im prawa oraz obowiązki administratora danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Jacek Bocho prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek Bocho booking Cracow z siedzibą w Krakowie,
Szpitalna 28, 31 – 024 Kraków, NIP 6772110950, REGON 122468757

Kontakt z Administratorem danych osobowych:

 1. listownie: Bocho Art Gallery, ul. św. Tomasza 22, 31 – 027 Kraków;
 2. e-mail: gallery@bocho.pl;
 3. telefonicznie: +48 792 654 123.

a) Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów sklepu internetowego
dostępnego pod adresem https://bochoartgallery.pl/ w celu zawarcia umowy
sprzedaży – dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy.

b) Administrator danych może przetwarzać dane osobowe Klientów sklepu
internetowego dostępnego pod adresem https://bochoartgallery.pl/ w celu
przesyłania informacji drogą elektroniczną, sms oraz pocztą – po wyrażeniu
odrębnej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

c) Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów sklepu internetowego
dostępnego pod adresem bochoartgallery.pl w sytuacji gdy jest to
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a
w szczególności spełniania wymogów przepisów prawa podatkowego oraz
przepisów o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. adres zamieszkania;
 4. adres dostawy;
 5. numer telefonu;
 6. NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę);
 7. numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem lub konieczności zwrotu należności Klientowi, np. w razie odstąpienia od umowy)
 8. produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży oraz ich cena;
 9. data zakupu.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługują
Pani/Panu następujące prawa:
a) w każdej chwili może Pani/Pana wycofać swoją zgodę – bez podawania
przyczyny. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
Można to uczynić w formie pisemnej na adres galerii sztuki „Bocho Art Gallery”
w Krakowie, ul. św. Tomasza 22, 31 – 027 Kraków, lub formie elektronicznej na
adres e-mail: gallery@bocho.pl;

b) ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

c) w każdej chwili może Pani/Pan wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich
danych;

d) Pani/Pan może żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Pani/Pana dane do
innego podmiotu;

e) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych
do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do upływu terminów
przewidzianych ustawowo na roszczenia związanie z realizacją umowy w związku z
którą dane są przetwarzane.

Podanie danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
jest całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie danych lub brak zgody uniemożliwia
dokonywanie zakupów w sklepie internetowym.

Administrator danych osobowych może powierzać przetwarzanie danych osobowych
podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie hostingu, obsługi
informatycznej, obsługi prawnej, usług bankowych, usług pocztowych lub kurierskich,
sądom (w razie sporów), firmom niszczącym dokumenty po okresie ich
przechowywania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacjom międzynarodowym. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Shopping Cart
Scroll to Top