REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu
internetowego galerii sztuki „Bocho Art Gallery” dostępnego pod adresem internetowym
bochoartgallery.pl

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w
ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Jacek Bocho prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jacek
Bocho booking Cracow z siedzibą w Krakowie, ul. Szpitalna 28, 31 – 024 Kraków,
NIP 6772110950, REGON 122468757

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
bochoartgallery.pl

5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.

7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.

8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, a także dający możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.

10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

11. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

1. Adres Sprzedawcy: Bocho Art Gallery, ul. św. Tomasza 22, 31-027 Kraków

2. Adres e-mail Sprzedawcy: gallery@bocho.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 792 654 123

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 50 2490 0005 0000 4530 1955 3897

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu i numeru telefonu
podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w
godzinach 11:00 -15:00.

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania produktów dostępnych w Sklepie oraz
składania zamówień na produkty, konieczne są:

1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki
internetowej,

2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3) włączona obsługa plików cookies.

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga zakładania konta ani
podania danych osobowych. Składanie Zamówień przez Klienta na produkty
znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga założenia konta, jednak wymaga
podania niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).

4. Oprócz ceny Produktu Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy koszty przesyłki
oraz ewentualne inne koszty związane z realizacją transakcji. Transakcje są
dokumentowane paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt
oraz koszty przesyłki, określone w ust. 4, o których Klient jest informowany na
stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia
woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Zamówienia realizowane są wysyłkowo, chyba że Klient przy składaniu Zamówienia
zadeklaruje odbiór Produktu w siedzibie Bocho Art Gallery.

7. Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia
umowy w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

8. Regulamin w formacie .pdf Klient może pobrać tutaj ___________________.

9. Ze Sklepu mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat.

W celu złożenia Zamówienia należy:

1) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do
koszyka” (lub równoznaczny);

2) skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia;

3) wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta oraz adresu, na
który ma nastąpić dostawa Produktu,

4) zaakceptować Regulamin Sklepu,

5) zaakceptować Politykę Prywatności,

6) kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,

7) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

2) płatność z góry przelewem na konto Sprzedawcy.

3) za pośrednictwem  e-commerce – generator linków , Kart Kredytowych.

1. Proces zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą inicjowany jest
przez złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w
Sklepie zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z zastrzeżeniem ust. 3, z chwilą
otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Umowa sprzedaży będzie uważana jednak za niezawartą, jeżeli w terminie 3 Dni
Roboczych od dnia wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania
Zamówienia, Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość e-mail o braku możliwości
zrealizowania Zamówienia z powodu braku wybranego przez Klienta Produktu w
Sklepie, a w związku z tym o niedojściu Umowy Sprzedaży do skutku. W takiej
sytuacji wpłacone przez Klienta środki zostaną mu zwrócone.

4. W przypadku wyboru przez Klienta:
1) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do
dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
2) płatności przelewem z góry lub płatności eCommerce, o których mowa w § 7 pkt
2) i 3) niniejszego Regulaminu Klient obowiązany jest do dokonania płatności w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży; w
przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

5. Terminy wysłania Produktu do Klienta są następujące:
1) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem/ płatności
eCommerce – Sprzedawca wyśle Produkt w terminie 5 Dni Roboczych od dnia
uznania rachunku bankowego Sprzedawcy całą ceną Zamówionych Produktów,
powiększonych o koszt przesyłki (i/lub innych kosztów związanych z realizacją
transakcji), chyba że zajdą okoliczności o jakich mowa w ust. 3.
2) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – Sprzedawca
wyśle Produkt w terminie 5 Dni Roboczych od dnia wysłania przez Sprzedawcę
potwierdzenia otrzymania Zamówienia, chyba że zajdą okoliczności o jakich
mowa w ust. 3.

6. Sprzedawca wysyła Produkt do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, chyba że
Kupujący zadeklaruje odbiór Produktu w siedzibie Bocho Art Gallery (w przypadku
wyboru tej opcji koszty odbioru Produktu ponosi Kupujący) lub też uzgodni ze
Sprzedawcą inny sposób dostawy Produktu.

7. Dostawa Produktu objęta jest ubezpieczeniem adekwatnie do ceny zakupionego
Produktu.

8. Sprzedawca dołącza do przesyłki paragon fiskalny/fakturę VAT oraz certyfikat
autentyczności Produktu.

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od
dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy
Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego
terminu.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być wysłane:
1) za pomocą tradycyjnej poczty za adres: Bocho Art Gallery, ul. św. Tomasza 22,
31-027 Kraków
2) pocztą elektroniczną na adres: gallery@bocho.pl

6. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć poprzez wysłanie wypełnionego
formularza, którego wzór zamieszczono poniżej:


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następującego produktu (*) /następujących produktów
(*):______________________________________________
– Data zawarcia umowy: _________________
– Data odbioru produktu(*), produktów (*): _______________
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ______________________
– Adres konsumenta(-ów): _________________________

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ___________________
– Data: ___________________
(*) Niepotrzebne skreślić.


7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres
e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

8. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
1) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę
Sprzedaży uważa się za niezawartą.
2) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca
Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę (tj. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej).
3) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,
jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że

Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało
dla niego z żadnymi kosztami.
4) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5) Konsument powinien odesłać Produkt na adres: Bocho Art Gallery, ul. św.
Tomasza 22, 31-027 Kraków niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w
którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin
zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14
dni.
6) Konsument zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia Produktu
zwracanego w formie wysyłkowej Sprzedawcy, uniemożliwiającego jego
uszkodzenie w trakcie dostawy do Sprzedawcy.
7) Konsument ponosi koszty zwrotu Produktu.
8) Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, bez wad.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w
związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta
uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany
w § 3 niniejszego Regulaminu.

Przekazanie danych osobowych Sprzedawcy oraz wyrażenie przez Klienta zgody na
przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak
przekazania danych osobowych lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych,
uniemożliwia dokonywanie zakupów w Sklepie. Wszelkie informacje w zakresie
przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności [link].

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Wszelkie informacje w zakresie wykorzystania plików cookies znajdują się w Polityce
cookies [link].

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 września 2023 r.

Shopping Cart
Scroll to Top